วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว
นายเอกพงษ์  เวชสาร  คบ.2 สังคมศึกษา 
รหัสนักศึกษา 534110088
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สุทิน สนองผัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีทีสุด
สีที่ชอบ   ดำ ม่วง  เขียว
   กีฬาที่ชอบ  ฟุตบอล  ตะกร้อ